Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

Logo CFG

Cadernos de Fraseoloxía Galega

Publicado o número 15 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en [CFG].

Logo CRPIH

Anuncio de contratación

Contratación pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polo procedemento negociado sen publicidade, dun servizo para realizar traballos de actualización e mellora dos sistemas de busca do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA). (Contratación documentalmente simplificada).

Prazo de presentación: 10 días naturais contados a partir desta publicación na web (desde o mércores, 28 de maio, ata o venres, 6 de xuño de 2014).

Logo CRPIH

Bolsas de formación

Anúnciase a convocatoria de nove bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades por orde do 9 de abril de 2014. Máis información na sección de Bolsas.

Logo Informes

Informe de Literatura 2012

Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2012. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

Logo CRPIH

Trasladamos as nosas dependencias

Estamos en proceso de traslado das nosas dependencias á Rúa de San Roque, 2 en Santiago de Compostela.

Logo MedDB

MedDB 2

Actualización do corpus lírico do trobador Nuno Fernandez (Torneol), seguindo a edición crítica realizada por Miguel Ángel Pousada Cruz. [MedDB2].

 

Logo COST

Medioevo Europeo

O Centro Ramón Piñeiro é membro de "Medioevo Europeo" COST Action IS1005 (Medieval Cultures and Technological Resources), unha acción soportada por COST (European Cooperation in Science and Technology), dentro do 7 Programa Marco da UE, e xestionada pola ESF (European Science Foundation) que actúa de axente executor, e asume a súa secretaría científica. [Medioevo Europeo].

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Rúa de San Roque, 2
15704 - Santiago de Compostela
Galicia (España)

Tlfno. +34 881 996 139
Fax +34 881 996 140
crpih@cirp.es
http://www.cirp.es/

Valid XHTML 1.0 Strict