CRPIH

12/05/2017
Logo Cantigas de Santa María

O Proxecto Cantigas de Santa María forma parte do proxecto ArGaMed, incorporando a parte de poesía relixiosa á lírica profana, tanto no que respecta á incorporación dos textos afonsinos á MedDB, como á complementación da base de datos bibliográfica.

Ata o de agora, tense fixado o texto crítico das Cantigas de Loor que saiu publicado en 2004, acompañado de extensos comentarios das cantigas editadas, e que se está incorporando a MedBD extendendo dese xeito o corpus poético medieval galego-portugués; a previsión é que se incorporen tamén a totalidade dos textos afonsinos.

O proxecto aspira a atender tamén ós outros dous aspectos fundamentais desta obra literaria: o estudio musicolóxico e o iconográfico. Ata agora non existe unha aproximación exhaustiva a este monumento literario baixo esta triple perspectiva, que se vería completada coa dixitalización íntegra dos cancioneiros.

Coa intención de achegar as Cantigas a un público máis amplo, publicouse en 2005 As Cantigas de Santa María: proposta de explotación didáctica, que presenta unha escolma dos testos afonsinos acompañados de explicacións do contexto da cantiga e exercicios para a súa explotación e comprensión.

Dirección/Coordinación

Elvira Fidalgo.

Persoal vinculado

Bolseiros

  • Ana Mª Louzán Casais (2016-)
  • Leticia Quintás Pérez (2014-2016)
  • Iria Pérez Mariño (2012-2014)
  • Mª José Canedo Souto (2009-2012)
  • Francisca Martínez Rodríguez (2006-2009)
  • Mª Milagros Muíña García (2002-2005)
  • Mª Xesús Botana Villar (2001-2004)
  • Antonio Rey Somoza (1998-2000)

Persoal especializado

Fernando Magán Abelleira (2002-2005)

Desenvolvemento informático

  • Fernando Magán Muñoz
  • José Carlos Sánchez Rivas

Publicacións resultantes

Libros

Cantigas de Santa María. Proposta de explotación didáctica, Milagros Muíña, Elvira Fidalgo, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Xunta de Galicia, 2005 (337 pp.).

As Cantigas de Loor de Santa María. Edición e comentario (Milagros Muíña, Fernando Magán Abelleira, Mª Xesús Botana Villar; E. Fidalgo, coord.), Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Xunta de Galicia, 2004 (452 pp.).

Artigos e comunicacións

Elvira Fidalgo, “A difusión das Cantigas de Santa Maria”, Cantares de Amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea (E. Corral, E. Fidalgo e P. Lorenzo eds.), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 2016, pp. 411-420.

Elvira Fidalgo, “Milagros de Santa María en el camino de Santiago”, María y Iacobus en los caminos jacobeos. Actas del IX Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2016, pp. 369-384.

Elvira Fidalgo, “Milagres para a biografía dunha raíña: santa Isabel de Portugal”, Madonna à n’ sé vertute con valore. Estudios en homenaje a Isabel González (C. F. Blanco Valdés e A. M. Domínguez Ferro eds.), USC - Universidade de Córdoba, 2016, pp. 243-253.

Elvira Fidalgo, “Notas coloccianas sobre Alfonso X y cierta Elisabetta”, Estudios de literatura medieval en la Península Ibérica (C. Alvar coord.), Cilengua, 2015, pp. 65-93.

Elvira Fidalgo, “De la roïne et de la dame: la Virgen en la cúspide de la pirámide feudal”, Formas narrativas breves. Lecturas e interpretaciones (C. Alvar coord.), Cilengua, 2014, pp.163-191.

Elvira Fidalgo, “Las Cantigas de Santa Maria de Alfonso X, el Sabio”, en Los sonidos de la lírica medieval hispana (C. E. Armijo, C. Azuel e M. Mejía Armijo eds.) Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, pp. 117-161.

Elvira Fidalgo, “El diablo en las Cantigas de Santa Maria”, Uno de los buenos del reino: homenaje al prof. Fernando D. Carmona (A. Martínez, C. Alvar e F. J. Flores eds.), Cilengua, 2013, pp. 229-248.

Elvira Fidalgo, “La gestación de las Cantigas de Santa Maria en el contexto de la escuela poética gallego-portuguesa”, en Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes, Vol. VIII (2012/13), pp. 13-39.

Elvira Fidalgo, “Cantigas de amor para Santa María”, Gaude virgo gloriosa: Marian MIRACLE LITERATURE IN THE Iberian Peninsula and France in the Middle Ages, (J. C. Conde e E. Gatlan eds.), Department of Iberian and Latin American Studies of University of London, 2011, pp. 87-106.

Elvira Fidalgo, “Variedad métrica en las Cantigas de Santa Maria” en Studi di Filologia Romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso (P. G. Beltrami, M. G. Capusso, F. Cigni y S. Vatteroni, coord.), Pacini Editori, Pisa, 2006, Vol. I, pp. 561-579.

Elvira Fidalgo, “O nome de María”, As tebras alumeadas. Estudos Filolóxicos ofrecidos en Homenaxe a Ramón Lorenzo (A. I. Boullón Agrelo et alii, coords.), Universidade de Santiago de Compostela, 2005, pp. 553-565.

Milagros Muíña, “A muller custodiada: A cantiga 64 de Afonso X”, Formas Narrativas Breves en la Edad Media (E. Fidalgo, ed..), Universidade de Santiago de Compostela, 2005, pp. 303-345.

Milagros Muíña: “O contido teolóxico das cantigas de loor: algunhas hipóteses para a súa autoría”, Actes del X Congrés Intyernacional de l’Associació Hispánica de Literatura Medieval (R. Alemany, J. L. Martos, J.M. Manzano, eds.), Institut Universitari de Filologia Valenciana, 2005, pp. 1199-1215.

Elvira Fidalgo, “Tu es alva: las ‘albas’ religiosas y una cantiga de Alfonso X”, en Medioevo Romanzo, Vol. XXVI, Fascículo 1, 2002, pp. 101-126.

Elvira Fidalgo, “Lo que nos dice la cantiga 130”, Literatura y cristiandad. Homenaje al profesor Jesús Montoya Martínez, Universidad de Granada, 2001, pp. 339-349.

Elvira Fidalgo, “Cantigas «de amor» a santa Maria”, Estudios dedicados a Ricardo Carvalho Calero, 2 vols (J. L. Rodríguez, ed.), Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela – Parlamento de Galicia, 2000, II pp. 255-266.

Elvira Fidalgo, “As prosificacións castelás de dúas cantigas de loor alfonsinas”, Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero (2 vols.) R. Álvarez e D. Vilavedra (eds.), Universidade de Santiago de Compostela, 1999, Vol. 2, pp. 575-587.

Elvira Fidalgo, “Joculatores qui cantant gesta principum et vitas sanctorum: as Cantigas de Santa Maria, entre a lírica e a épica”, Homenaxe ó profesor Camilo Flores, 2 vols. (X. L. Couceiro et alii coords.), Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1999, Vol. II, pp. 318-334.